ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รร.ผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ รุ่น3 ดูงาน
  Written by
  รร.ผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ รุ่น3 ดูงาน รร.ผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ รุ่น3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้ ตลาดสีเขียวเชียงกลาง และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านการประมง ณ อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561
  Written on Monday, 25 June 2018 14:51
 • ผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองหม้อศึกษาดูงาน ต.ผาสิงห์
  Written by
  ผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองหม้อศึกษาดูงาน ต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ จำนวน 60 คน เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จ่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
  Written on Monday, 25 June 2018 13:54
 • ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุผาสิงห์
  Written by
  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุผาสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "ประสิทธิผลการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเชีย" ,มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานอกระบบของการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยและมาเลเชียเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสมาชิกประชาคมอาเชียนให้สามารถหลุดกรอบกับดักประเทศทีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตและเป็นตัวแบบของประเทศสมาชิกอื่นต่อไป จึงมีความประสงค์ เข้าสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2561 ณ อบต.ผาสิงห์
  Written on Thursday, 21 June 2018 10:46
 • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  Written by
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านผาตูบ  หมู่ที่  7  ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ  2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  Written on Thursday, 14 June 2018 09:07
 • ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน
  Written by
  ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน,คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลในส่วนของอำเภอเมืองน่าน ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
  Written on Wednesday, 06 June 2018 14:31
 • ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
  Written by
  ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน ชาวตำบลผาสิงห์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.ผาสิงห์ ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ณ วัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561
  Written on Wednesday, 30 May 2018 10:49
 • โครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน
  Written by
  โครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกับ วนอุทยานถ้ำผาตูบ โรงเรียนผาตูบ คณะครู คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ผาสิงห์ และบริเวณด้านข้าง วนอุทยานถ้ำผาตูบ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561  
  Written on Wednesday, 30 May 2018 10:39
 • เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2561
  Written by
  เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2561 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ส่งเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงฤดูฝน ประจำปี2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เมื่อวันที่25 พ.ค.2561  
  Written on Wednesday, 30 May 2018 10:24
 • ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
  Written by
  ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้ นักวิชาสาธารณสุข ร่วมกับ นิติกร และ จนท.ปชส.อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561  
  Written on Monday, 28 May 2018 11:33
 • ร่วมตรวจโรงแรมบ้านสวนสักรีสอร์ท โรงแรมบายพาส ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ต.ผาสิงห์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
  Written by
  ร่วมตรวจโรงแรมบ้านสวนสักรีสอร์ท โรงแรมบายพาส ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ต.ผาสิงห์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้ รองนายกฯ นิติกร และจนท.อบต.ผาสิงห์ เข้าร่วมตรวจโรงแรมบ้านสวนสักรีสอร์ท โรงแรมบายพาส ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ต.ผาสิงห์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561  
  Written on Monday, 28 May 2018 11:15
ดูข่าวทั้งหมด

E-book

ข่าวประชาสัมพันธ์ download

คลิปวีดีโอ กิจกรรมตำบลผาสิงห์movie item

ผาสิงห์เกมส์ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กผาตูบ

ผาสิงห์เกมส์ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กผาสิงห์

catty icon emoticon 008กิจกรรมไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลผาสิงห์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book

วีดีทัศน์ พระราชทานชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

ตอนที่ ๓ : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ ๒ : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

สื่อการเรียนรู้

วีดีโอแนะนำตำบลผาสิงห์ ผาสิงห์ความสุขแห่งชีวิต...

ศิลปะคู่ชีวิต คนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

ตามหาถนนที่สวยที่สุด

รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน

ชิลหลบในใจกลางศรีน่าน จ.น่าน

 

   http://www.dla.go.th/