จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง (32)

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดจ้างก่อสร้างเงินสะสม อบต.ผาสิงห์ จำนวน ๔ โครงการ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2562 2.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2562 3.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2562 4.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/2562 5.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2562 6.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2562 7.ใบสั่งซื้อ เลขที่ 7/2562 8. สัญญา เลขที่ 1/2562 9. สัญญา เลขที่ 2/2562
1.จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. 2. จัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) 3. จัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. 4. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 5. จัดซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จฯ 6.จัดซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จฯ 7.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9.จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๑.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๒.จ้างทำป้ายไวนิล ๓. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔.จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๕.จ้างทำป้ายไวนิล ๖.จ้างทำป้ายไวนิล ๗.จ้างซ่อมรถยนต์ ๘.จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๙.จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ ๑๐. จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ ๑๑. จ้างซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.๗  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561  
1/2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2/2562  จ้างทำป้ายไวนิล 3/2562 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8268 น่าน 4/2562 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5/2562 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการคลองสวยน้ำใส 6/2562 จ้างทำป้ายไวนิล 7/2562 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 8/2562 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ 9/2562 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ 10/2562 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 11/2562 จ้างซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม.7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2    โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) แบบ (ปร.4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง (ปร.5) ราคากลาง (ปร.4) แผ่นที่ 1 ราคากลาง (ปร.4) แผ่นที่ 2  
Page 1 of 2