จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง (24)

จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2    โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) แบบ (ปร.4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง (ปร.5) ราคากลาง (ปร.4) แผ่นที่ 1 ราคากลาง (ปร.4) แผ่นที่ 2  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาตูบ หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ต.ผาสิงห์
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลผาสิงห์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 2 ตำบลผาสิงห์  
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนสวรรค์-บ้านมงคลนิมิต หมู่6 
Page 1 of 2