Wednesday, 21 November 2018 09:56

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

1.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรวยจราจร)
4. วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม อบต.)
5.
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
6. วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ศพด.)
7. วัสดุสำนักงาน
8. วัสดุคอมพิวเตอร์

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป

9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 พ.ย. 2560
10.วัสดุคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2560
11.วัสดุดับเพลิง 24 พ.ย. 2560
12.วัสดุคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2560
13. วัสดุสำนักงาน 29 พ.ย. 2560
14. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 ธ.ค. 2560
15. วัสดุสำนักงาน 15 ธ.ค. 2560
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 ธ.ค. 2560
 

16.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 ม.ค. 2561

17.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9 ม.ค. 2561

24.วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2561

25.น้ำดื่มโครงงการประเพณีห้าเป็งฯ 22 ม.ค. 2561

26.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22 ม.ค. 2561

27.วัสดุซุ้มทางเข้าโครงการประเพณีห้าเป็งฯ 22 ม.ค. 2561

28.วัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาฯ 22 ม.ค. 2561

29.วัสดุอุปกรณ์พิธีสงฆ์โครงการประเพณีห้าเป็งฯ 24 ม.ค. 2561

30.วัสดุงานบ้านงานครัว 5 ก.พ.2561

31.วัสดุสำนักงาน 5 ก.พ.2561

32.วัสดุสำนักงาน 19 ก.พ.2561

33.วัสดุสำนักงาน 19 ก.พ.2561

34.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20 ก.พ.2561

35.วัสดุโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าฯ 28 ก.พ.2561

36.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 มี.ค.2561

37.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 มี.ค.2561

38.วัสดุสำนักงาน 5 มี.ค.2561

39.วัสดุสำรวจ 5 มี.ค.2561

40.วัสดุเครื่องแต่งกาย 19 มี.ค.2561

41.วัสดุป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 21 มี.ค.2561

42.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21 มี.ค.2561

 43.วัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 23 มี.ค.2561

44.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5 เม.ย.2561

45.วัสดุสำนักงาน 9 เม.ย.2561

46.วัสดุก่อสร้าง 10 เม.ย.2561

47.วัสดุสำนักงาน 18 เม.ย.2561

48.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30 เม.ย.2561

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เม.ย.61

49.อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 15พ.ค.2561

50.วัสดุสำนักงาน 23พ.ค.2561

51.วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค.2561

52.วัสดุสำนักงาน 23พ.ค.2561

53.วัสดุสำนักงาน 28พ.ค.2561

54.วัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 มิ.ย. 2561

55.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 มิ.ย. 2561

56.วัสดุเครื่องแต่งกาย 6 มิ.ย. 2561

57.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(7 รายการ) 6 มิ.ย. 2561

58.วัสดุสำนักงาน 8 มิ.ย. 2561

59.วัสดุคอมพิวเตอร์ 11 มิ.ย. 2561

60.วัสดุอุปกรณ์โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 11 มิ.ย. 2561

61.วัสดุสำนักงาน 15 มิ.ย. 2561

62.วัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 25 มิ.ย. 2561

63.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 12 ก.ค. 2561

64.วัสดุงานบ้านงานครัว 23 ก.ค. 2561

65.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ 3 ส.ค.2561

66.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ(1 รายการ) 3 ส.ค.2561

67.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ(4 รายการ) 3 ส.ค.2561

68.วัสดุงานบ้านงานครัว(16 รายการ) 8 ส.ค.2561

69.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(1รายการ) 8 ส.ค.2561

70.วัสดุสำนักงาน(4 รายการ) 14 ส.ค.2561

     ครุภัณฑ์สำนักงาน 14 ส.ค. 2561

71.วัสดุเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย(2รายการ) 17 ส.ค.2561

72.วัสดุคอมพิวเตอร์(4 รายการ) 21 ส.ค.2561

73.วัสดุเครื่องแต่งกาย(1 รายการ) 22 ส.ค.2561

74.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(1รายการ) 22 ส.ค.2561

75.วัสดุโครงการส่งเสริมอนามัยช่องปากฯ(1 รายการ) 24 ส.ค.2561

76.วัสดุโครงการส่วเสริมอนามัยช่องปากฯ(ยา+แปรงฟัน) 24 ส.ค.2561

77.เครื่องพ่นละอองฝอย 29 ส.ค.2561

78.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(12 รายการ) 30 ส.ค.2561

79.วัสดุการเกษตร 12 ก.ย. 2561

80.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 ก.ย. 2561

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดรับแขก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพชนิดมอเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดีย

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องวัดความหนาโลหะ

ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ ล้อวัดระยะ

Read 22 times Last modified on Wednesday, 28 November 2018 13:30