Thursday, 14 June 2018 09:07

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

Written by
Rate this item
(0 votes)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านผาตูบ  หมู่ที่  7  ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ  2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

Read 417 times Last modified on Thursday, 14 June 2018 09:17