Thursday, 21 June 2018 10:46

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุผาสิงห์

Written by
Rate this item
(0 votes)

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "ประสิทธิผลการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเชีย" ,มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานอกระบบของการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยและมาเลเชียเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสมาชิกประชาคมอาเชียนให้สามารถหลุดกรอบกับดักประเทศทีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตและเป็นตัวแบบของประเทศสมาชิกอื่นต่อไป จึงมีความประสงค์ เข้าสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2561 ณ อบต.ผาสิงห์

PR00001

PR000010

PR000011

PR000012

PR000013

PR00003

PR00004

PR00005

PR00006

PR00008

PR00009

Read 83 times