ใบสั่งจ้าง ที่ ๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๘/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๒/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๓/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๔/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๕/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๖/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๗/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๘/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๙/๒๕๖๑

 

๑.ค่าเช่าเครื่องถ่าย

๒.จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓.จ้างซ่อมแซมรถยนต์

๔.จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๕. จ้างทำพวงมาลา

๖.จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๗.จ้างประกอบอาหารว่าง

๘. จ้างซ่อมรถยนต์

๙.จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๑๐.จ้างทำป้ายไวนิล

๑๑.จ้างติดตั้งไฟ อบต.

๑๒.จ้างซ่อมรถยนต์

๑๓.จ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

๑๔. จ้างซ่อมรถยนต์

๑๕. จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

๑๖. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๑๗. จ้างเหมาทำสนามกีฬา

๑๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ

๑๙. จ้างเหมาซ่อมไฟสามเหลี่ยม

๒๐. จ้างเหมาซ่อมรถ

๒๑. จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๒๒. จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๒๓. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๔. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๕. จ้างเหมาทำผ้าแพร

๒๖. จ้างเหมาประกอบภัตตาหาร

๒๗. จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง

๒๘. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๙. จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬา

๓๐.จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงงานกีฬา

๓๑. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓๒. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓๓. จ้างซ่อมเตียงรถเข็นผู้ป่วย

๓๔. จ้างทำป้ายไวนิล

๓๕. จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

๓๖. จ้างทำป้ายไวนิล

๓๗. จ้างเหมาประกอบอาหาร

๓๘. จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟวับวาบ

๓๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๔๐. จ้างซ่อมแซมรถยนต์

๔๑. จ้างทำวุฒิบัตร

๔๒. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๔๓. จ้างทำกรงตาข่ายรวบรวมขยะ

๔๔. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๔๕. จ้างทำป้ายไวนิล

๔๖. จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด

๔๗. จ้างซ่อมรถยนต์

๔๘. จ้างซ่อมเครื่องสแกนนิ้ว

๔๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๕๐. จ้างซ่อมรถยนต์

๕๑. จ้างติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

๕๒. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๕๓. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๕๔. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๕๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ

๕๖. จ้างทำป้ายไวนิล

๕๗. เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต

๕๘. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๕๙. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๖๐. จ้างทำสื่อวารสาร

๖๑. จ้างซ่อมเต้นท์ผ้าใบ

๖๒. จ้างซ่อมรถยนต์

๖๓. จ้างทำป้ายไวนิล

๖๔. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๖๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๖๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๖๗. จ้างทำป้ายไวนิล

๖๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๖๙. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

๗๐. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

๗๑. จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

๗๒. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๗๓. จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ

๗๔. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๗๕. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๗๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๗๗. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๗๘. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๗๙. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๘๐. จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

๘๑. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๘๒. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า

๘๓. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๘๔. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๘๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๘๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๘๗. จ้างทำป้ายไวนิล

๘๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๘๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๙๐. จ้างซ่อมรถยนต์

๙๑. จ้างซ่อมรถยนต์

๙๒. จ้างซ่อมรถยนต์

1.ใบสั่งซื้อ 1-2561  1. บันทึกข้อตกลงซื้อ 1-2561  1.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1-2561

2.ใบสั่งชื่อ 2-2561  2. บันทึกข้อตกลงซื้อ 2-2561   2.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2-2561

3.ใบสั่งชื่อ 3-2561  3. บันทึกข้อตกลงซื้อ 3-2561   3.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3-2561

4.ใบสั่งชื่อ 4-2561  4. บันทึกข้อตกลงซื้อ 4-2561   4.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4-2561

5.ใบสั่งชื่อ 5-2561  5. บันทึกข้อตกลงซื้อ 5-2561   5.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5-2561

6.ใบสั่งชื่อ 6-2561  6. บันทึกข้อตกลงซื้อ 6-2561   6.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6-2561

7.ใบสั่งชื่อ 7-2561  7. บันทึกข้อตกลงซื้อ 7-2561   7.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7-2561

8.ใบสั่งชื่อ 8-2561  21.ใบสั่งซื้อ 21-2561             8.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8-2561

9.ใบสั่งชื่อ 9-2561   22.ใบสั่งซื้อ 22-2561            9.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9-2561

10.ใบสั่งซื้อ 10-2561 23.ใบสั่งซื้อ 23-2561         10.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10-2561

11.ใบสั่งซื้อ 11-2561  24.ใบสั่งซื้อ 24-2561        11.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11-2561

12.ใบสั่งซื้อ 12-2561 25.ใบสั่งซื้อ 25-2561         12.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12-2561

13.ใบสั่งซื้อ 13-2561  26.ใบสั่งซื้อ 26-2561        13.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13-2561

14.ใบสั่งซื้อ 14-2561  27.ใบสั่งซื้อ 27-2561        14.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14-2561

15.ใบสั่งซื้อ 15-2561  28.ใบสั่งซื้อ 28-2561        15.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15-2561

16.ใบสั่งซื้อ 16-2561  29.ใบสั่งซื้อ 29-2561        16.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16-2561

17.ใบสั่งซื้อ 17-2561  30.ใบสั่งซื้อ 30-2561        17.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17-2561

18.ใบสั่งซื้อ 18-2561  31.ใบสั่งซื้อ 31-2561        18.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18-2561

19.ใบสั่งซื้อ 19-2561  32.ใบสั่งซื้อ 32-2561        19.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19-2561

20.ใบสั่งซื้อ 20-2561  33.ใบสั่งซื้อ 33-2561        20.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20-2561

34.ใบสั่งซื้อ 34-2561  35.ใบสั่งซื้อ 35-2561        21.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21-2561

36.ใบสั่งซื้อ 36-2561  37.ใบสั่งซื้อ 37-2561        22.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22-2561

38.ใบสั่งซื้อ 38-2561  39.ใบสั่งซื้อ 39-2561

40.ใบสั่งซื้อ 40-2561  41.ใบสั่งซื้อ 41-2561

42.ใบสั่งซื้อ 42-2561  43.ใบสั่งซื้อ 43-2561

44.ใบสั่งซื้อ 44-2561  45.ใบสั่งซื้อ 45-2561

46.ใบสั่งซื้อ 46-2561  47.ใบสั่งซื้อ 47-2561

48.ใบสั่งซื้อ 48-2561  49.ใบสั่งซื้อ 49-2561

50.ใบสั่งซื้อ 50-2561  51.ใบสั่งซื้อ 51-2561

52.ใบสั่งซื้อ 52-2561  53.ใบสั่งซื้อ 53-2561

54.ใบสั่งซื้อ 54-2561  55.ใบสั่งซื้อ 55-2561

56.ใบสั่งซื้อ 56-2561  57.ใบสั่งซื้อ 57-2561

58.ใบสั่งซื้อ 58-2561  59.ใบสั่งซื้อ 59-2561

60.ใบสั่งซื้อ 60-2561  61.ใบสั่งซื้อ 61-2561

63.ใบสั่งซื้อ 63-2561  64.ใบสั่งซื้อ 64-2561

65.ใบสั่งซื้อ 65-2561  66.ใบสั่งซื้อ 66-2561

67.ใบสั่งซื้อ 67-2561  68.ใบสั่งซื้อ 68-2561

69.ใบสั่งซื้อ 69-2561  70.ใบสั่งซื้อ 70-2561

71.ใบสั่งซื้อ 71-2561  72.ใบสั่งซื้อ 72-2561

73.ใบสั่งซื้อ 73-2561  74.ใบสั่งซื้อ 74-2561

75.ใบสั่งซื้อ 75-2561  76.ใบสั่งซื้อ 76-2561

77.ใบสั่งซื้อ 77-2561  78.ใบสั่งซื้อ 78-2561

79.ใบสั่งซื้อ 79-2561  80.ใบสั่งซื้อ 80-2561

81.ใบสั่งซื้อ 81-2561  82.ใบสั่งซื้อ 82-2561

83.ใบสั่งซื้อ 83-2561  84.ใบสั่งซื้อ 84-2561

85.ใบสั่งซื้อ 85-2561  86.ใบสั่งซื้อ 86-2561

87.ใบสั่งซื้อ 87-2561  88.ใบสั่งซื้อ 88-2561

88.ใบสั่งซื้อ 89-2561  88.ใบสั่งซื้อ 93-2561

1.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรวยจราจร)
4. วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม อบต.)
5.
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
6. วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ศพด.)
7. วัสดุสำนักงาน
8. วัสดุคอมพิวเตอร์

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป

9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 พ.ย. 2560
10.วัสดุคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2560
11.วัสดุดับเพลิง 24 พ.ย. 2560
12.วัสดุคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2560
13. วัสดุสำนักงาน 29 พ.ย. 2560
14. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 ธ.ค. 2560
15. วัสดุสำนักงาน 15 ธ.ค. 2560
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 ธ.ค. 2560
 

16.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 ม.ค. 2561

17.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9 ม.ค. 2561

24.วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2561

25.น้ำดื่มโครงงการประเพณีห้าเป็งฯ 22 ม.ค. 2561

26.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22 ม.ค. 2561

27.วัสดุซุ้มทางเข้าโครงการประเพณีห้าเป็งฯ 22 ม.ค. 2561

28.วัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาฯ 22 ม.ค. 2561

29.วัสดุอุปกรณ์พิธีสงฆ์โครงการประเพณีห้าเป็งฯ 24 ม.ค. 2561

30.วัสดุงานบ้านงานครัว 5 ก.พ.2561

31.วัสดุสำนักงาน 5 ก.พ.2561

32.วัสดุสำนักงาน 19 ก.พ.2561

33.วัสดุสำนักงาน 19 ก.พ.2561

34.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20 ก.พ.2561

35.วัสดุโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าฯ 28 ก.พ.2561

36.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 มี.ค.2561

37.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 มี.ค.2561

38.วัสดุสำนักงาน 5 มี.ค.2561

39.วัสดุสำรวจ 5 มี.ค.2561

40.วัสดุเครื่องแต่งกาย 19 มี.ค.2561

41.วัสดุป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 21 มี.ค.2561

42.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21 มี.ค.2561

 43.วัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 23 มี.ค.2561

44.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5 เม.ย.2561

45.วัสดุสำนักงาน 9 เม.ย.2561

46.วัสดุก่อสร้าง 10 เม.ย.2561

47.วัสดุสำนักงาน 18 เม.ย.2561

48.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30 เม.ย.2561

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เม.ย.61

49.อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 15พ.ค.2561

50.วัสดุสำนักงาน 23พ.ค.2561

51.วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค.2561

52.วัสดุสำนักงาน 23พ.ค.2561

53.วัสดุสำนักงาน 28พ.ค.2561

54.วัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 มิ.ย. 2561

55.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 มิ.ย. 2561

56.วัสดุเครื่องแต่งกาย 6 มิ.ย. 2561

57.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(7 รายการ) 6 มิ.ย. 2561

58.วัสดุสำนักงาน 8 มิ.ย. 2561

59.วัสดุคอมพิวเตอร์ 11 มิ.ย. 2561

60.วัสดุอุปกรณ์โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 11 มิ.ย. 2561

61.วัสดุสำนักงาน 15 มิ.ย. 2561

62.วัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 25 มิ.ย. 2561

63.วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 12 ก.ค. 2561

64.วัสดุงานบ้านงานครัว 23 ก.ค. 2561

65.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ 3 ส.ค.2561

66.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ(1 รายการ) 3 ส.ค.2561

67.วัสดุโครงการรับเสด็จฯ(4 รายการ) 3 ส.ค.2561

68.วัสดุงานบ้านงานครัว(16 รายการ) 8 ส.ค.2561

69.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(1รายการ) 8 ส.ค.2561

70.วัสดุสำนักงาน(4 รายการ) 14 ส.ค.2561

     ครุภัณฑ์สำนักงาน 14 ส.ค. 2561

71.วัสดุเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย(2รายการ) 17 ส.ค.2561

72.วัสดุคอมพิวเตอร์(4 รายการ) 21 ส.ค.2561

73.วัสดุเครื่องแต่งกาย(1 รายการ) 22 ส.ค.2561

74.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(1รายการ) 22 ส.ค.2561

75.วัสดุโครงการส่งเสริมอนามัยช่องปากฯ(1 รายการ) 24 ส.ค.2561

76.วัสดุโครงการส่วเสริมอนามัยช่องปากฯ(ยา+แปรงฟัน) 24 ส.ค.2561

77.เครื่องพ่นละอองฝอย 29 ส.ค.2561

78.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(12 รายการ) 30 ส.ค.2561

79.วัสดุการเกษตร 12 ก.ย. 2561

80.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 ก.ย. 2561

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดรับแขก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพชนิดมอเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดีย

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องวัดความหนาโลหะ

ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ ล้อวัดระยะ

Page 1 of 12