Sunday, 26 March 2017 17:02

ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้มี 
จุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า ( ไฟกิ่ง ) รางระบายน้ำ เป็นต้น ในทุกหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปี 2553
          สำหรับเส้นทางคมนาคม ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มี 180 กิโลเมตร ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ต้องการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร ซ่อมแซมถนนลูกรัง 10 กิโลเมตร มีคูคลองยาวทั้งหมด 20 กิโลเมตร ต้องการขุดลอกคูคลอง  5 กิโลเมตร

2. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

         สำหรับนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผาสิงห์ได้มีรายไดและมีงานทำนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้าน ภายในปี 2553 โดยมีเงินทุนสนับสนุน 3 ล้านบาท

3. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

       นโยบายด้านคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบไปด้วย

         3.1 ด้านสาธารณสุข ในรอบปีที่ผ่านมาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้

              พบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก เฉลี่ยปีละ 1-2 ราย,โรคฉี่หนูปีละ 1 คน และนอกจากนี้จากการสำรวจข้อมูล
             ของ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ยังพบว่าประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพและการ
             วางแผนครอบครัว ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการป้องกันมิให้เกิดโรคติดต่อดังกล่าวขึ้นอีกตั้งแต่ปี 2551  
             เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน
             ในทุก ๆ ปี  อย่างต่อเนื่อง

       3.2 ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ จากข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลผาสิงห์ มีจำนวน
            ทั้งหมด 380 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ 350 คน ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพอีก 30 คน โดยที่ เป้าหมายที่จะสนับสนุนเงิน
            สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้ครบ 100 % ภายในปี 
2553 
                สำหรับผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
             ครบ  100 % ไปแล้ว

       3.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากสถานที่ออกกำลังกาย หรือสนามกีฬาส่วนใหญ่จะมี อยู่ทุกหมู่บ้านแต่ปัญหา
            ที่พบคือ ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและขาดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
            ให้กับทุกหมู่บ้านและ จัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน/ตำบลในทุก ๆ ปี
 

4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

จากข้อมูลของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ซึ่งตามนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้มีอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รับประทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน โดยจะสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสถานศึกษาให้ครบทุกโรงเรียนภายใน 4 ปี

5. ข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา และวัฒนธรรม
     
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีวัด จำนวน 3 แห่งซึ่งวัดแต่ละแห่งก็จะจัดให้มีประเพณีทำบุญ แต่ประสบปัญหาขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมนอกจากนั้นในอดีตที่ผ่านมาตำบลผาสิงห์เคยจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงขึ้น แต่ปัจจุบันสูญหายไป
      
ดังนั้นนโยบายในการส่งเสริมด้านการศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญในทุกวัด/ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งจะจัดให้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นต่อไปในทุก ๆ ปี

6. ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างฝายผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ( ฝายแม้ว ) ในทุก ๆ ลำห้วย เพื่อชะลอการไหลของน้ำและสร้างระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล ชุ่มชื้น รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่า และปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางของถนนสายหลักในทุกหมู่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างฝาย ฯ ให้ครบทุกลำห้วยในปี 2553 ปลูกป่าเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละ  5 ไร่ และปลูกต้นไม้สองข้างทางของถนนสายหลักในทุกหมู่บ้านภายใน 2553

7. ข้อมูลพื้นฐานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยป้องกนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ/รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ภายในปี 2553 เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที

8. ข้อมูลพื้นฐานด้านพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดสระ ขุดลอกลำเหมือง ดาดลำเหมือง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ำตื้น เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในทุกหมู่บ้านอีกอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่งต่อปี

9. ด้านอื่น ๆ 
       นอกจากนโยบายของผู้บริหารแล้วยังมีนโยบายที่จะดำเนินการดังนี้

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน

  • สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เรื่องการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน
  • ประสานงานในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ฯลฯ