พันธกิจในการพัฒนา

1.    พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข็มแข็งในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.    สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริการที่มี   คุณภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

3.    ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต พัฒนาตนเองและชุมชนให้สงบสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

4.    มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

5.    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน