Sunday, 26 March 2017 17:06

สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

                      องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยกฐานะจากสภาตำบลผาสิงห์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2549

                     องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน ตามถนนจังหวัดหมายเลข 1080 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 16 (ถนนสายน่าน – ท่าวังผา) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ  20  กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่านประมาณ  8  กิโลเมตร

                     ตำบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,375 ไร่ ประกอบด้วย  9 หมู่บ้าน      มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมืองน่าน 5 หมู่บ้าน เขตชนบท 4 หมู่บ้าน

1.2  อาณาเขต

 • ทิศเหนือ                ติดต่อ  ตำบลบ่อ  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
 • ทิศใต้                      ติดต่อ  เขตเทศบาลเมืองน่าน และตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน

     จังหวัดน่าน

 • ทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลเมืองจัง และตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ทิศตะวันตก          ติดต่อ  ตำบลสะเนียน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลผาสิงห์ มีสภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ดอน, ลาดชัน, ภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ  87 ตารางกิโลเมตรหรือ  54,375  ไร่  แบ่งเป็นส่วนๆ  ดังนี้

 • พื้นที่ป่าไม้                            ประมาณ               3,670     ไร่  (7.07%)
 • พื้นที่ทำนา                            ประมาณ                  558     ไร่  (1.08%)
 • พื้นที่อยู่อาศัย                        ประมาณ               1,696     ไร่  (3.27%)
 • พื้นที่พืชไร่                           ประมาณ               7,129     ไร่  (13.14%)
 • พื้นที่พืชผัก                           ประมาณ                  211     ไร่  (0.41%)
 • พื้นที่พืชสวน                       ประมาณ               13,980   ไร่  (26.95%)
 • พื้นที่อื่นๆ                             ประมาณ               24,631   ไร่  (47.48%)

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ

       ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณ 39.58 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 368.52  มิลลิเมตร  ฝนตกเฉลี่ย 120 วัน/ปี
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม โดยเดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 10-11  องศาเซลเซียส

1.5  เขตการปกครอง

       1.5.1 เขตการปกครองท้องที่มี 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1                   บ้านผาตูบ                            
 • หมู่ที่ 2                   บ้านห้วยส้มป่อย                 
 • หมู่ที่ 3                   บ้านสวนหอม                     
 • หมู่ที่ 4                   บ้านผาสิงห์                         
 • หมู่ที่ 5                   บ้านทุ่งเศรษฐี
 • หมู่ที่ 6                   บ้านมงคลนิมิต
 • หมู่ที่ 7                   บ้านผาตูบ
 • หมู่ที่ 8                   บ้านดอนสวรรค์
 • หมู่ที่ 9                   บ้านฟ้าใหม่

**เขตการปกครองท้องที่ย้ายเข้าเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนหอม หมู่ที่3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่8 และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่9

 

1.5.2 เขตการปกครองท้องถิ่น มีจำนวน 6 หมู่บ้าน

 1.  หมู่ที่ 1                   บ้านผาตูบ                            
 2. หมู่ที่ 2                   บ้านห้วยส้มป่อย                                 
 3. หมู่ที่ 4                   บ้านผาสิงห์                         
 4. หมู่ที่ 5                   บ้านทุ่งเศรษฐี
 5. หมู่ที่ 6                   บ้านมงคลนิมิต
 6. หมู่ที่ 7                   บ้านผาตูบ2


 

1.6  การบริหาร การเมือง การปกครอง

 • ข้อมูลกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมู่บ้าน

1

นายธนภัทร สุขเจริญทวีกูล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

บ้านผาตูบ

2

นายบุญมี  วาฤทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

บ้านห้วยส้มป่อย

3

 

นายชวน  เทพแสน

กำนันตำบลผาสิงห์

บ้านสวนหอม

4

นายชาติ  กรรณิการ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

บ้านผาสิงห์

5

นายถนอม  ธรรมสอน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

บ้านทุ่งเศรษฐี

6

นายเจริญ  ละมูล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

บ้านมงคลนิมิต

7

นายพรชัย  ไชยตัน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

บ้านผาตูบ

8

นางพิกุล  โลราช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

บ้านดอนสวรรค์

9

นายสุกันต์  นิรันดร์รัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

บ้านฟ้าใหม่

 

 • ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายวิเชียร  เชียงกาขัน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

2

นายบุญช่วย  วาฤทธิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

3

นายดวงตา  สุทธมงคล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 1

4

นายบุญช่วย   วาฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 2

5

นายธวัช   ทาฝั้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 2

7

นายเสกสรรค์  ไชยวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 4

8

นายณรงค์   ทาไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 4

9

นายวิเชียร  เชียงกาขัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 5

10

นายสุเทพ   อินทะรังษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 5

11

นายรุ่งโรจน์ ขจรพงษ์กีรติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 6

12

นางวิราวรรณ  ปะระมะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 6

13

นายธวุฒิ  เลาอิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 7

14

นาวัลลภ  ทาสิงห์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   หมู่ที่ 7

 

 • ข้อมูลคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายภานุวุธ  บูรณพรหม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

2

นางกิ่งแก้ว  ชนกาธิบดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

3

นางหนิม  สลีอ่อน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

4

นางแววตา  วงศรีรักษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

1. 7  ประชากร

                        ตำบลผาสิงห์ มีประชากร 6หมู่บ้านมีทั้งหมด  4,487  คน แยกเป็น ชาย  2,255  คน หญิง  2,232  คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,254 ครัวเรือน

จำนวนประชากรตำบลผาสิงห์

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (คน)

ผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง (คน)

ชาย

หญิง 

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

บ้านผาตูบ

1

117

355

323

678

263

242

92

81

บ้านห้วยส้มป่อย

2

376

292

274

566

214

199

78

75

บ้านผาสิงห์

4

242

458

453

911

341

348

117

105

บ้านทุ่งเศรษฐี

5

272

448

490

938

325

368

123

122

บ้านมงคลนิมิต

6

260

460

467

927

330

340

130

127

บ้านผาตูบ

7

142

257

274

531

203

226

54

48

รวมทั้งสิ้น

1,254

2,270

2,281

4,551

1,676

1,723

594

558

ที่มา :  บัญชีข้อมูลประชากรตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองน่าน  ณ 5 กันยายน พ.ศ.2555

1.8  ด้านการศึกษา

 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1    จำนวน 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านผาตูบ
 • โรงเรียนบ้านผาสิงห์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2   ศูนย์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์
 • ศูนย์การเรียนรู้  กศน. ตำบลผาสิงห์       จำนวน   1  แห่ง
 • ศูนย์การเรียนรู้และบริการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน  1  แห่ง

1.9   ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

                             ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ ,โยเร และนับถือผี

 

 • วัดในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง
 • วัดผาตูบ
 • วัดผาสิงห์
 • สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 • อารามสงฆ์บ้านห้วยส้มป่อย
 • สำนักสงฆ์อรัญญาวาส
 • วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม
 • ประเพณีที่สืบทอดกันมาในตำบลผาสิงห์
 • วันขึ้นถ้ำผาตูบ ตรงกับวันมาฆบูชา เดือน 3 จะมีการทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์        เจ้าหลวงผาตูบ  ถ้ำพระ บ่อน้ำทิพย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
 • วันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ( ล้านนา ) จะมีการทำบุญและตักบาตรในวัดใกล้บ้าน สักการะพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีขนทรายเข้าวัด พิธีส่งเคราะห์ ปล่อยนก,ปลา
 • งานทำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ทำให้ผู้คนมีศิริมงคลแก่ตัวเอง เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับการสู่ขวัญ

1.10   การบริการขั้นพื้นฐาน

·       การคมนาคม

              ส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 ผ่านตามแนวยาวของการตั้งชุมชน และถนนภายในหมู่บ้าน

·       การโทรคมนาคม

         ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขา                จำนวน    1    แห่ง

                 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                  จำนวน   8   แห่ง

 

 

 • การไฟฟ้า

 

              องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

 

 • การให้บริการด้านสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์             จำนวน   1   แห่ง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข (ตำบล)                               จำนวน   6   แห่ง

1.11  หน่วยงานราชการในพื้นที่      จำนวน   16  แห่ง

 • พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน
 • กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 324
 • สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน
 • ด่านตรวจสัตว์
 • สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
 • สำนักงานทหารผ่านศึก จังหวัดน่าน
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
 • ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แขวงการทางน่านที่2
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่า่น
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์
 • โรงเรียนบ้านผาตูบ
 • โรงเรียนบ้านผาสิงห์
 • กองร้อยอาสาสมัครจังหวัดน่าน

1.12  ข้อมูลอื่น ๆ

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

             ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้แก่ แหล่งแร่หินปูนถ้ำผาตูบ , ทรัพยากรป่าไม้ , สัตว์ป่า , วนอุทยานถ้ำผาตูบ ฯลฯ

·       สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

 • ถ้ำผาตูบ         หมู่ที่ 7
 • หนองน่าน    หมู่ที่ 7
 • ดอยผาสิงห์   หมู่ที่ 4
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงโม่หิน     จำนวน  1  แห่ง
 • ปั๊มน้ำมัน    จำนวน 2 แห่ง
 • ห้างหุ้นส่วนชินกวงน่าน    จำนวน 1 แห่ง
 • โรงงานบรรจุแก๊ส   จำนวน 1 แห่ง
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) (รับซื้อข้าวโพด)   จำนวน 1 แห่ง
 • โรงแรม
  • โรงแรม              จำนวน  3  แห่ง
  • หอพัก               จำนวน  25  แห่ง
  • บ้านเช่า             จำนวน  9  แห่ง
  • รีสอร์ท  จำนวน   4  แห่ง
  • แมนชั่น             จำนวน  1  แห่ง
  • โฮมเสตย์           จำนวน  3  แห่ง
  • ลูกเสือชาวบ้าน                                 10       รุ่น             350          คน
  • ไทยอาสาป้องกันชาติ              3       รุ่น             250          คน
  • กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ         18       รุ่น             360          คน  
  • อปพร.                                               2       รุ่น             148           คน
  • อสม.                                                                          95          คน
     
     
  ·       มวลชนจัดตั้ง
  • ลูกเสือชาวบ้าน                                 10       รุ่น             350          คน
  • ไทยอาสาป้องกันชาติ              3       รุ่น             250          คน
  • กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ         18       รุ่น             360          คน  
  • อปพร.                                               2       รุ่น             148           คน
  • อสม.                                                                          95          คน

   

1.13  ศักยภาพในตำบล

·       ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด                            จำนวน  47  คน

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                                           

 • พนักงานส่วนตำบล                            จำนวน  10  คน
 • ลูกจ้างประจำ                                        จำนวน  1  คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                    จำนวน  8  คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป                              จำนวน  9  คน
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ                  จำนวน  1  คน

ส่วนการคลัง       

 • พนักงานส่วนตำบล                    จำนวน  3  คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                            จำนวน  1  คน 
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ                          จำนวน  2  คน

ส่วนโยธา                    

 • พนักงานส่วนตำบล                    จำนวน  3  คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                            จำนวน  1  คน     
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ                          จำนวน  1  คน                                    

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                         

 • พนักงานส่วนตำบล                           จำนวน 3  คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                   จำนวน  3 คน
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ                 จำนวน 1  คน    
 • ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชนตำบลผาสิงห์

 • กลุ่มอาชีพ                                                        32         กลุ่ม
 • กลุ่มออมทรัพย์สัจจะเพื่อการผลิต                6           กลุ่ม

 

1.14  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

         การบริหารงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553

ที่

หมวด / ประเภท

ปีงบประมาณ

2551

2552

2553

1

หมวดภาษีอากร

772,613.80

697,509.94

681,787.65

2

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

231,246.50

382,331.50

353,645.70

3

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

166,058.86

84,910.98

80,309.51

4

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์

-

-

-

5

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

81,010.00

25,561.18

16,129

6

หมวดรายได้จากทุน

-

-

-

7

หมวดภาษีจัดสรร

10,000,729.05

9,879,604.99

13,347,785.74

รวมรายรับ

11,251,658.21

11,069,918.59

14,479,657.60

8

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

4,382,797.00

6,687,385.11

4,851,768

9

หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

9,371,042.60

465,804

466,053

10

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

4,340,620

4,421,500

รายรับทั้งสิ้น  (1 )

25,005,497.81

22,563,727.70

24,218,978.60

 

 

 

ตารางรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553

 

ที่

หมวด / ประเภท

ปีงบประมาณ

2551

2552

2553

1

รายจ่ายงบกลาง

496,764.00

1,641,165

2,376,061.65

2

รายจ่ายประจำ

9,656,067.54

15,052,340.50

13,594,547.93

 

-  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,844,076.00

3,367,734

3,544,960

 

-  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

510,585.00

473,390.00

505,666

 

-  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

6,451,858.43

8,622,871.88

8,125,959.63

 

-  หมวดค่าสาธารณูปโภค

171,048.11

183,214.69

178,788.65

 

-  หมวดเงินอุดหนุน

539,500.00

784,729.93

887,096.65

 

-  หมวดรายจ่ายอื่น ๆ

139,000.00

1,620,400

352,077

3

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

4,403,200.00

1,031,265.14

778,700

 

-  หมวดค่าครุภัณฑ์

403,200.00

436,154

124,400

 

-  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000.00

595,111.14

654,300

รวมรายจ่าย

14,556,031.54

17,724,770.64

16,749,309.58

4

รายจ่ายจากเงินระบุวัตถุประสงค์

9,371,042.60

465,804.00

466,053

รวมรายจ่าย  (2 )

23,927,074.14

18,190,574.64

17,215,362.58

 

ตารางรายจ่ายจริง (เงินนอกงบประมาณ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553

5

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

4,324,020

4,419,500

6

รายจ่ายประเภทอื่น ๆ

 

 

 

 

-  รายจ่ายจากเงินสะสม

4,990,492.00

-

-

 

-  รายจ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย

2,779,074.00

-

-

 

-  รายจ่ายจากเงินสำรองรายรับ

-

-

-

รวมรายจ่าย  (3)

7,769,566.00

4,324,020

4,419,500

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (2) +(3)

31,696,640.14

22,514,594.64

21,634,862.58

               

1.15  ข้อมูลพื้นฐาน

         1. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า     (ไฟกิ่ง ) รางระบายน้ำ เป็นต้น ในทุกหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

         2. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

             สำหรับนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้มีรายไดและมีงานทำนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้าน

        3. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            นโยบายด้านคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบไปด้วย

                3.1 ด้านสาธารณสุข ภาวะสุขภาพของประชาชนตำบลผาสิงห์ พบว่ากลุ่มสภาวะสุขภาพปกติ ร้อยละ 48.49  กลุ่มเสี่ยงหรือมีภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ร้อยละ 43.98  กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ร้อยละ 6.94 และผู้พิการร้อยละ 0.59

                3.2 ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ จากข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  

- ผู้พิการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 111 ราย งบประมาณถ่ายโอนตามภารกิจ 7  ราย

- ผู้สูงอายุงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน 454 ราย งบประมาณถ่ายโอนตามภารกิจ  85  ราย

- ผู้ติดเชื้อเอดส์งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 ราย งบประมาณถ่ายโอนตามภารกิจ  4  ราย

                              เป้าหมายที่จะสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้ครบ 100 % ภายใน         ปี 2554 สำหรับผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบ 100 % ไปแล้ว

             3.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากสถานที่ออกกำลังกาย หรือสนามกีฬาส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและขาดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้านทุก ๆ ปี และ จัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน/ตำบลในทุก ๆ ปี

         4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

              จากข้อมูลของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ซึ่งตามนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้มีอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รับประทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน โดยจะสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสถานศึกษาให้ครบทุกโรงเรียนภายใน 4 ปี

         5. ข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา และวัฒนธรรม

                              ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีวัด จำนวน 3 แห่งซึ่งวัดแต่ละแห่งก็จะจัดให้มีประเพณีทำบุญ แต่ประสบปัญหาขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมนอกจากนั้นในอดีตที่ผ่านมาตำบลผาสิงห์ เคยจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงขึ้น  แต่ปัจจุบันสูญหายไป

                              ดังนั้นนโยบายในการส่งเสริมด้านการศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญในทุกวัด/ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งจะจัดให้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นต่อไปในทุก ๆ ปี

         6. ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างฝายผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ( ฝายแม้ว ) ในทุก ๆ ลำห้วย เพื่อชะลอการไหลของน้ำและสร้างระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล ชุ่มชื้น รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่า และปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางของถนนสายหลักในทุกหมู่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างฝาย ฯ ให้ครบทุกลำห้วย

         7. ข้อมูลพื้นฐานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                              องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยป้องกันและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที

         8. ข้อมูลพื้นฐานด้านพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

                              องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดสระ ขุดลอกลำเหมือง ดาดลำเหมือง ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ำตื้น เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในทุกหมู่บ้านอีกอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่งต่อปี

         9. ด้านอื่น ๆ

                             นอกจากนโยบายของผู้บริหารแล้วยังมีนโยบายที่จะดำเนินการดังนี้

-                   สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน

-                   สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เรื่องการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน

-                   ประสานงานในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ฯลฯ

1.16 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตำบลผาสิงห์

                        จากนโยบายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นโยบายการพัฒนาอำเภอ นโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. กชช.2ค. รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา เพื่อจะทราบสภาวะของการพัฒนาและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งได้วิเคราะห์สภาวการณ์ทุกด้านโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาผลการวิเคราะห์   ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

        1. การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    จุดแข็ง

 1. ได้ดำเนินการสำรวจงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและได้เขียนแบบคำนวณราคาก่อสร้าง

การควบคุมอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร การวางแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานออกแบบและบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ถนน ไฟฟ้า

ประปา ที่ชัดเจนและคุ้มค่าตามความต้องการของชุมชน

 จุดอ่อน

เนื่องจากชุมชนตำบลผาสิงห์ เป็นชุมชนที่ใหญ่การขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาก

ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทั่วถึง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล   ผาสิงห์  มีงบประมาณจำกัด , บุคลากรส่วนโยธามีจำนวนน้อย , เครื่องมือด้านช่างไม่เพียงพอ

                           โอกาส

                           การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสขยายตัวอีกมาก เนื่องจากชุมชนตำบลผาสิงห์เป็นชุมชนที่ใหญ่ และมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา อีกมากที่ต้องพัฒนา และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง ทำให้งบประมาณมีโอกาสได้รับการจัดสรรจากรัฐมากขึ้น ทำให้การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสพัฒนามากยิ่งขึ้น

          อุปสรรค

                          โครงสร้างพื้นฐานบางอย่าง เช่น ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที    

          สรุป

                          จากการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ถึงแม้จะมีจุดอ่อนและอุปสรรคแต่ทาง อบต.ผาสิงห์ ก็มีจุดแข็ง คือสามารถประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก สามารถมาใช้บริการกับ อบต.ผาสิงห์ ได้สะดวก การสัญจรไปประกอบธุรกิจการค้าก็สะดวกขึ้น

       2. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จุดแข็ง

-                   ประชาชนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่หลากหลาย

-                   ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อวินัยการเงินดี

-                   องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณเพียงพอ

จุดอ่อน

ตำบลผาสิงห์ เป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนหมู่บ้านทั้งตำบล จึงทำให้ชุมชนในตำบลผาสิงห์มีลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทส่งผลให้ประชาชนในตำบลมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะมีความแตกต่างกันตามสภาพการดำเนินชีวิต

                                โอกาส

- จากจุดเด่นของพื้นที่ตำบลผาสิงห์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองน่าน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบล เนื่องจากประชาชนสามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ หรือสินค้าต่าง ๆ ได้โดยตรงและง่าย เพราะมีการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถประกอบกิจการร้านค้า หรือประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น หอพัก โรงแรม สถานบริการต่าง ๆ ได้ด้วย

- สืบเนื่องมาจากการที่ราษฎรในตำบลสามารถประกอบกิจการร้านค้า และธุรกิจประเภทต่าง ๆ  มากมาย จึงทำให้ตำบลผาสิงห์มีศักยภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้ที่หน่วยงานราชการอื่นจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ตำบลผาสิงห์มีงบประมาณที่สามารถนำไปพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลเป็นส่วนรวม

อุปสรรค

                                ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย และมีอาชีพเกษตรกรทำให้การดำเนินงานทำความเข้าใจได้ยาก

สรุป

จากวิเคราะห์ โครงการสนับสนุนอาชีพเดิมส่งเสริมอาชีพใหม่ จากภาพรวมถึงแม้จะมีจุดอ่อนและข้อจำกัด อุปสรรคก็ตาม แต่ในเมืองประชาชนมีวินัยทางการเงินที่ซื่อสัตย์เป็นทุนอยู่และมีความเป็นพี่น้องสูง อีกทั้งมีระบบการใช้เงินดี มีงบประมาณที่เพียงพอ โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้มีโอกาสขยายอาชีพเดิมให้ใหญ่โตขึ้น และกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ จะได้พัฒนาและมีทุนประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน /ผู้มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต

       3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุดแข็ง

ตำบลผาสิงห์ มีโรงเรียนขยายโอกาส 2 โรงเรียน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการศึกษาวิจัยอนามัยช่องปากร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายต่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงการพัฒนาของเด็กและการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองมีการวิจัยโครงการป้องกันและ     หกล้มของผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์  ร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลน่าน  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล มีเพียงพอในการอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม ทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เป็นต้น

                                จุดอ่อน

                                1. ผู้ปกครองบางท่านขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนายังไม่เพียงพอเท่าในเทศบาลหรือจังหวัด

                                2. ประชาชนตำบลผาสิงห์ขาดที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร

                                3. ไม่มีสถานที่สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

                                4. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

                                โอกาส

                                มีการประสานหน่วยงานอื่นที่ให้ความร่วมมือ เช่นสถานีอนามัย ,โรงพยาบาล, สาธารณสุขจังหวัด , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน ,สสส. ฯลฯ ให้การสนับสนุนอยู่

                                อุปสรรค

                                งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สม่ำเสมอ

สรุป

                                การวิเคราะห์ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถดำเนินการให้เพราะได้รับการร่วมมือทุกภาคส่วน ถึงแม้งบประมาณจะมาไม่สม่ำเสมอก็ตาม แต่ก็สามารถทำได้ในปลายปี จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

       4. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดแข็ง

ตำบลผาสิงห์ มีผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พระคุณค่ามากมายและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรักษาจารีต ประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น มีศาลเจ้าหลวงผาตูบและเจ้าหลวงผาสิงห์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในตำบล และภายนอกตำบล มีความเลื่อมใส เป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจให้มีความสามัคคี ปรองดองต่อกัน

                                จุดอ่อน

                                พื้นที่ตำบลผาสิงห์ เป็นพื้นที่กว้างขวาง ถึง 87 ตารางกิโลเมตร ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก และลักษณะชุมชนคือ กึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้เป็นข้อแตกต่างของชุมชนในตำบล

โอกาส

                                มีประชาชนจากชุมชนตำบลอื่นและหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี

                                อุปสรรค

                                ชุมชนเมืองมักจะไม่เข้าใจถึงวิถีชีวิตของชนบท ที่มักจะมองชุมชนชนบทเป็นคนล้าสมัย

                                สรุป

                                โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการที่ดำเนินการได้ดี เพราะประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ ปรองดอง มีความเป็นพี่น้องสูง ถึงแม้จะมีข้ออ่อนด้วย ในพื้นที่และอุปสรรคก็ตาม แต่เจ้าหลวงผาตูบและเจ้าหลวงผาสิงห์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์กลางจิตใจของประชาชนในตำบลซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี รวมตัวเป็นหมู่คณะ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

       5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง

ตำบลผาสิงห์  มีวนอุทยานถ้ำผาตูบที่เป็นจุดเด่นของสิ่งที่มีในธรรมชาติประกอบด้วยถ้ำ 16 ถ้ำ  มีเอื้องผึ้งและจันผาเป็นพืชที่มีมากในวนอุทยานและที่สำคัญ มีเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วประมาณ 20 กว่าตัว รวมถึงสัตว์ป่าอื่น ๆ เช่นไก่ป่า หมู่ป่า เก้ง ฯลฯ ประชาชนในตำบลมีจิตร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีหน่วยงานศูนย์วิจัยยางน่าน , สถานีทดลองพืชสวนน่าน , ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 25  , หน่วย ตชด. ที่ 324 , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน, ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย

                                จุดอ่อน

                                ตำบลผาสิงห์มีพื้นที่กว้าง ประชาชนยังขาดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้อง

                                โอกาส

                                หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                                อุปสรรค

                                พื้นที่ครอบครองจะมีคนนอกพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นผู้ครอบครองในรายใหญ่ทำให้ขาดการมีส่วนร่วม และติดต่อสื่อสารลำบาก

                                สรุป

ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ เพราะมีจุดแข็งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้มแข็ง ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการตั้งกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน  จะสามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

       6. การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

จุดแข็ง

ตำบล มี อปพร. มี อสม. กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ที่เข้มแข็งประชาชนมีจิตสาธารณะ มีหน่วยบรรเทาสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านและตำบล  มีเครื่องจักรกลที่เพียงพอ รวมทั้งมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

                                จุดอ่อน

                                ยังมีบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบงานของท้องถิ่นที่ดีพอ ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

                                โอกาส

                                มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาลน่าน สาธารณสุข , ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 25 ,  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ,  ศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

                                อุปสรรค

                                เงื่อนไขของเวลาทำงานไม่ค่อยจะพร้อมกัน ข้าราชการจะใช้เวลาปกติ แต่ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในตอนเลิกงาน

                                สรุป

                                ทำให้โครงการนี้ดำเนินการได้เพราะประชาชนมีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง  ดำเนินงานเพื่อชุมชนตัวเอง ดูแลกันเองได้ในชุมชน ก่อนที่หน่วยงานราชการจะมาดำเนินการ