Sunday, 26 March 2017 17:02

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑. ด้านกายภาพ

          ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

   ตำบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875ไร่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน        มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมืองน่าน 2 หมู่บ้าน เขตชนบท 4 หมู่บ้าน    

 • หมู่ที่ 1 บ้านผาตูบ 1              
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้มป่อย
 • หมู่ที่ 3 บ้านสวนหอม   
 • หมู่ที่ 4 บ้านผาสิงห์               
 • หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี
 • หมู่ที่ 6 บ้านมงคลนิมิต
 • หมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ 2
 • หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
 • หมู่ที่ 9 บ้านฟ้าใหม่

ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน       ยกฐานะจากสภาตำบลผาสิงห์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                ตำบลผาสิงห์ มีสภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ดอน, ลาดชัน, ภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตรหรือ 51,875 ไร่ แบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้

 • พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ         3,670  ไร่  (7.07%)
 • พื้นที่ทำนา ประมาณ            558  ไร่  (1.08%)
 • พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ         1,696   ไร่  (3.27%)
 • พื้นที่พืชไร่ ประมาณ         7,129   ไร่  (13.74%)
 • พื้นที่พืชผัก ประมาณ            211    ไร่  (0.41%)
 • พื้นที่พืชสวน ประมาณ         13,980  ไร่  (26.95%)
 • พื้นที่อื่นๆ ประมาณ         24,631  ไร่  (47.48%)

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

       ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณ 58 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 52  มิลลิเมตร  ฝนตกเฉลี่ย 120 วัน/ปี
 • ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม โดยเดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 10 - 11  องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินปนหิน ประมาณ ๗๕% ดินปนทราย ประมาณ ๑๕% และดินร่วนปนทรายประมาณ ๑๐%

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   ลำห้วย           4        แห่ง    

                   หนองน้ำ          2        แห่ง    

                   บ่อบาดาล        9        แห่ง

                   อ่างเก็บน้ำ        1        แห่ง

                   ฝาย               1๒      แห่ง

                   สระน้ำ           5        แห่ง

บ่อน้ำตื้น         15      แห่ง

 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ วนอุทยานถ้ำผาตูบ , ป่าชุมชน , ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก (ป่าเสื่อมโทรม) อยู่ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าโดยชุมชน ราชการและภาคส่วนราชการ เอกชน

                    

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่านตามถนนจังหวัดหมายเลข 1080 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 16 (ถนนสายน่าน – ท่าวังผา) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่านประมาณ 8 กิโลเมตร

ตำบลผาสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875ไร่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมืองน่าน 2 หมู่บ้าน เขตชนบท 4 หมู่บ้าน

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

 • ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลบ่อ  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ทิศใต้ ติดต่อ  เขตเทศบาลเมืองน่าน และตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน

     จังหวัดน่าน

 • ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลเมืองจัง และตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลสะเนียน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

ตำบลผาสิงห์ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

เขตการปกครองท้องที่ มีจำนวน  9 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านผาตูบ 1              
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้มป่อย
 • หมู่ที่ 3 บ้านสวนหอม   
 • หมู่ที่ 4 บ้านผาสิงห์               
 • หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี
 • หมู่ที่ 6 บ้านมงคลนิมิต
 • หมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ 2
 • หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
 • หมู่ที่ 9 บ้านฟ้าใหม่

***เขตการปกครองท้องที่ย้ายเข้าเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3,                บ้านดอนสวรรค์ หมูที่ 8 และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9

             เขตการปกครองท้องถิ่น มีจำนวน 6 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านผาตูบ 1              
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้มป่อย
 • หมู่ที่ 4 บ้านผาสิงห์               
 • หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี
 • หมู่ที่ 6 บ้านมงคลนิมิต
 • หมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ 2

 

๒.๒ การเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 3,913 คน แยกเป็น

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บ้านผาตูบ

1

548

บ้านห้วยส้มป่อย

2

484

บ้านผาสิงห์

4

749

บ้านทุ่งเศรษฐี

5

865

บ้านมงคลนิมิต

6

815

บ้านผาตูบ

7

461

รวมทั้งสิ้น

3,913

 

 

 

 

 

 1. ประชากร

          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                 จำนวนประชากร 6 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ มีทั้งสิ้น 4,822 คน แยกเป็น ชาย 2,404 คน หญิง 2,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,450 ครัวเรือน

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง 

รวม

บ้านผาตูบ

1

340

351

331

682

บ้านห้วยส้มป่อย

2

429

309

281

590

บ้านผาสิงห์

4

325

471

450

921

บ้านทุ่งเศรษฐี

5

624

507

566

1,073

บ้านมงคลนิมิต

6

553

508

514

1,022

บ้านผาตูบ

7

179

258

276

534

รวมทั้งสิ้น

2,450

2,404

2,418

4,822

(ข้อมูลประชากร จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองน่าน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

458

463

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

1,632

1,665

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

328

276

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

2,418

2,404

 

 

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1          จำนวน 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านผาตูบ
  • โรงเรียนบ้านผาสิงห์
   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน 2   ศูนย์
    • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ
    • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์
     • ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลผาสิงห์ จำนวน   1  แห่ง
     • ศูนย์การเรียนรู้และบริการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน  1  แห่ง
    • สาธารณสุข
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์ จำนวน  1   แห่ง
   • ศูนย์บริการสาธารณสุข (ตำบล) จำนวน  6   แห่ง

 

๔.๓ อาชญากรรม

                    ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ไม่มีอาชญากรรม

 

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 

          ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

                    องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ

(4) ช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง      

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

                   ส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 ผ่านตามแนวยาวของการตั้งชุมชน และถนนภายในหมู่บ้าน

 

๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

 

๕.๓ การประปา

มีประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค

 

๕.๔ โทรศัพท์

 • ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

§  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1        

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

 

๖.๒ การประมง

                   (ในเขตตำบลผาสิงห์ ไม่มีการประมง)

         

๖.๓ การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด โค สุกร เป็นต้น

 

๖.๔ การบริการ

 • โรงแรม 5        แห่ง
 • ร้านอาหาร 15      แห่ง
 • หอพัก 19      แห่ง
 • รีสอร์ท           3        แห่ง
 • แมนชั่น 1        แห่ง
 • โฮมเสตย์ 1        แห่ง

 

๖.๕ การท่องเที่ยว

 • ถ้ำผาตูบ หมู่ที่ 7
 • หนองน่าน หมู่ที่ 7
 • ดอยผาสิงห์ หมู่ที่ 4

๖.๖ อุตสาหกรรม

 • บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ จำนวน  1  แห่ง
 • ห้างหุ้นส่วนซินกวงน่าน จำนวน  1  แห่ง

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

 • ปั้มน้ำมัน จำนวน  2  แห่ง
 • โรงแก๊ส จำนวน  2  แห่ง

กลุ่มอาชีพ

การรวมกลุ่มของประชาชนตำบลผาสิงห์

 • กลุ่มอาชีพ                      16 กลุ่ม
 • กลุ่มออมทรัพย์สัจจะเพื่อการผลิต           6 กลุ่ม

 

๖.๘ แรงงาน

                    การประกอบอาชีพของประชากรตำบลผาสิงห์ จะประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ค้าขาย             ทำการเกษตร รับจ้าง รับราชการและเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะทำการเกษตร และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ทำนา ยางพารา ต้นสัก ไม้ผล การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ทำให้มีรายได้จากอาชีพหลักค่อนข้างต่ำ หลังจากประกอบอาชีพหลักแล้วส่วนมากจะประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น รับจ้าง ค้าขาย ก่อสร้าง เป็นแรงงานที่ไม่ใช่แรงงานฝีมือ

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 6 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

(หลัง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านผาตูบ

351

331

682

340

2

บ้านห้วยส้มป่อย

309

281

590

429

4

บ้านผาสิงห์

471

450

921

325

5

บ้านทุ่งเศรษฐี

507

566

1,073

624

6

บ้านมงคลนิมิต

508

514

1,022

553

7

บ้านผาตูบ

258

276

534

179

 

รวม

2,404

2,418

4,822

2,450

             

 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำนา)

 

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

หมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

บ้านทุ่งเศรษฐี หมูที่ 5

3

3,500

0

 

0

0

บ้านผาตูบ หมูที่  1

 

0

0

 

0

0

บ้านผาตูบ หมูที่ 7

 

0

0

 

0

0

บ้านผาสิงห์ หมูที่ 4

 

0

0

 

0

0

บ้านมงคลนิมิต หมูที่ 6

 

0

0

 

0

0

บ้านห้วยส้มป่อย หมูที่ 2

 

0

0

 

0

0

 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่)

หมู่บ้าน

ข้าวโพด

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

บ้านผาตูบ หมูที่  1

16

4,500

6,790

บ้านผาตูบ หมูที่ 7

80

4,100

6,580

บ้านผาสิงห์ หมูที่ 4

233

4,950

9,860

บ้านห้วยส้มป่อย หมูที่ 2

80

4,500

6,650

 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

0

0

0

0

ห้วย/ลำธาร

0

5

0

5

คลอง

0

0

0

0

หนองน้ำ/บึง

0

2

0

2

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แก้มลิง

0

0

0

0

อ่างเก็บน้ำ

0

2

0

2

ฝาย

0

5

0

5

สระ

0

5

0

5

 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

 

แหล่งน้ำกิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

บ่อบาดาลสาธารณะ

0

2

3

2

3

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

2

2

1

2

1

ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

0

2

4

1

5

ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

2

2

0

2

0

แหล่งน้ำธรรมชาติ

0

1

4

1

4

 (ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          8.1 การนับถือศาสนา

                     ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ ,โยเร และนับถือผี

 • วัดในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
  • วัดผาสิงห์ หมู่ 4
  • วัดผาตูบ หมู่ 7
   • วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม หมู่ 7
  • สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
   • พุทธสถานวนารามห้วยส้มป่อย หมู่ 2

 

 • ประเพณีที่และงานประจำปี
  • ประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบ ตรงกับวันมาฆบูชา เดือน 3 จะมีการทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหลวงผาตูบ ถ้ำพระ บ่อน้ำทิพย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
  • วันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง (ล้านนา) จะมีการทำบุญและตักบาตรในวัดใกล้บ้าน สักการะพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีขนทรายเข้าวัด พิธีสงเคราะห์ ปล่อยนก,ปลา
  • งานทำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ทำให้ผู้คนมีศิริมงคลแก่ตัวเอง เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับการสู่ขวัญ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ

- การสืบชะตาสเดาะเคราะห์ หมู่ 4

- หมอสู่ขวัญ หมู่ 4

                    - กลุ่มทำไม้กวาดปลอดสารพิษ หมู่ 1

                    - กลุ่มจักสานจักตอก หมู่ 4

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ

- วิสาหกิจชุมชนหมูแดดเดียวและแคบหมู หมู่ 6

                    - กลุ่มทำไม้กวาดปลอดสารพิษ หมู่ 1

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

          9.1 น้ำ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำห้วย , ลำน้ำ            3                  สาย

          บึง ,  หนองน้ำ             1                  แห่ง

          ลำเหมือง                   2                  สาย

          อ่างเก็บน้ำ                 1                  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝาย                        3                  แห่ง

          ระบบประปาหมูบ้าน      9                  แห่ง

          ระบบประปาภูเขา         1                  แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน               2                  แห่ง    

 

          9.2 ป่าไม้

วนอุทยานถ้ำผาตูบตั้งอยู่ในท้องที่บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าถ้ำผาตูบ”

 

          9.3 ภูเขา

                     ตำบลผาสิงห์ มีสภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ดอน, ลาดชัน, ภูเขา

 

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                    - ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเหมาะสมแก่การทำการเกษตร และพื้นที่ป่าบางส่วนถูกบุกรุกทำลาย