โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เปิดเรียนวันแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่1 ที่บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ รองปลัด งานสาธารณสุข และจนท.อบต.ผาสิงห์ กำนันตำบลผาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหวยส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ และชาวบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่ พร้อมกับจนท.รพสต.ผาสิงห์ พบปะแนะนำพี่น้องราษฎร บ้านผาสิงห์ ม.4 พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ไห ถังน้ำมัน แจกัน ยางรถยนต์เก่า ส่วนยุงลายสวนจะพบในแหล่งที่มีน้ำขังตามธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กาบใบของพืชหลายชนิด กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกะลามะพร้าว ถ้วยรองน้ำยางพารา เป็นต้น และได้ระดมทีม อสม. สาธารณสุข เข้าพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นแบบระอองฝอย บริเวณรอบบ้าน ทั่วทั้งหมู่บ้าน เมื่อวันที่4 พ.ค.2561

TOR 5567

TOR 5409

TOR 5457

TOR 5472

TOR 5496

TOR 5519

TOR 5530

TOR 5620

TOR 5679

TOR 5717

TOR 5731

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ 1 แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ จำนวน 30 คน ที่บูรณาการร่วมกับ อบต.ผาสิงห์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561

 TOR 5256

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ และคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ส่งมอบตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการถังขยะอันตราย ตำบลผาสิงห์ ทั้ง6หมู่บ้าน

ประชุมสภา อบต.ผาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่านTOR 5154

TOR 5091

TOR 5103

TOR 5108

TOR 5112

TOR 5124

TOR 5127

TOR 5139

TOR 5140

เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่3 บ้านผาตูบ2 ม.7 ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการเลือกตั้งเลขาสภาฯคนใหม่

 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นำคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ร่วมพิธีสูมาการวะ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาลนายอำเภอเมืองน่าน และ นายชัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เมื่อวันที่19 เมษายน 2561

อบต.ผาสิงห์จัดกิจกรรมพิธีสูมาการวะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาอบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ.อบต.ผาสิงห์

นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต ผาสิงห์ นำทีมกู้ภัย อบต ผาสิงห์ เข้าระงับเหตุไฟไหม้รอบบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อวันที่ 15/04/2561 เวลา 14.55 น.

Page 1 of 13