รร.ผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ รุ่น3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้ ตลาดสีเขียวเชียงกลาง และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านการประมง ณ อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561

TOR 8632

TOR 8615

TOR 8641

TOR 8653

TOR 8659

TOR 8664

TOR 8700

TOR 8703

TOR 8832

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ จำนวน 60 คน เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จ่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

TOR 8472

TOR 8414

TOR 8488

TOR 8494

TOR 8502

TOR 8519

TOR 8521

TOR 8544

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "ประสิทธิผลการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเชีย" ,มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานอกระบบของการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยและมาเลเชียเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสมาชิกประชาคมอาเชียนให้สามารถหลุดกรอบกับดักประเทศทีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตและเป็นตัวแบบของประเทศสมาชิกอื่นต่อไป จึงมีความประสงค์ เข้าสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2561 ณ อบต.ผาสิงห์

PR00001

PR000010

PR000011

PR000012

PR000013

PR00003

PR00004

PR00005

PR00006

PR00008

PR00009

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านผาตูบ  หมู่ที่  7  ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ  2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน,คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลในส่วนของอำเภอเมืองน่าน ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

TOR 8210

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน ชาวตำบลผาสิงห์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.ผาสิงห์ ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ณ วัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561

520934

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกับ วนอุทยานถ้ำผาตูบ โรงเรียนผาตูบ คณะครู คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ผาสิงห์ และบริเวณด้านข้าง วนอุทยานถ้ำผาตูบ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561

DSC 0725

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ส่งเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงฤดูฝน ประจำปี2561 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เมื่อวันที่25 พ.ค.2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้ นักวิชาสาธารณสุข ร่วมกับ นิติกร และ จนท.ปชส.อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้ รองนายกฯ นิติกร และจนท.อบต.ผาสิงห์ เข้าร่วมตรวจโรงแรมบ้านสวนสักรีสอร์ท โรงแรมบายพาส ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ต.ผาสิงห์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561

 

Page 1 of 14