ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นิติกร อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับทีม อำเภอเมืองน่าน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด ณ บริษัท ส.เต็งไตรรัตนื(น่าน) จำกัด ที่ที่ตั่ง หมู่ที่1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561

สัปดาห์ ที่3 แล้ว เรียนๆๆ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เรียนมาถึงสัปดาห์ ที่3 แล้ว ผู้สูงอายุ ยังมีมาเพิ่มเติม ทุกสัปดาห์ และยังคงความสุข และความสนุกสนานในการเรียนรู้อย่างไม่มีวันหมด เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่8.30 น์-15.30 น. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร ที่บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ ได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขึ้น เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้งพื้นที่ มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่เป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาปศุสัตว์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวตามบัญชีสำรวจและขึ้นทะเบียน ในตำบลผาสิงห์ ตามรายการดังนี้
1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนจำนวน 760 doze
2.วัสดุและอุปกรณ์การฉีด (เข็ม,syringe) จำนวน 760 ชุด
เมื่อวันที่ 21 พ.ค 2561 ณ อบต.ผาสิงห์

โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เปิดเรียนวันแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่1 ที่บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ รองปลัด งานสาธารณสุข และจนท.อบต.ผาสิงห์ กำนันตำบลผาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหวยส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ และชาวบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่ พร้อมกับจนท.รพสต.ผาสิงห์ พบปะแนะนำพี่น้องราษฎร บ้านผาสิงห์ ม.4 พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ไห ถังน้ำมัน แจกัน ยางรถยนต์เก่า ส่วนยุงลายสวนจะพบในแหล่งที่มีน้ำขังตามธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กาบใบของพืชหลายชนิด กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกะลามะพร้าว ถ้วยรองน้ำยางพารา เป็นต้น และได้ระดมทีม อสม. สาธารณสุข เข้าพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นแบบระอองฝอย บริเวณรอบบ้าน ทั่วทั้งหมู่บ้าน เมื่อวันที่4 พ.ค.2561

TOR 5567

TOR 5409

TOR 5457

TOR 5472

TOR 5496

TOR 5519

TOR 5530

TOR 5620

TOR 5679

TOR 5717

TOR 5731

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ 1 แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ จำนวน 30 คน ที่บูรณาการร่วมกับ อบต.ผาสิงห์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561

 TOR 5256

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ และคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ส่งมอบตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการถังขยะอันตราย ตำบลผาสิงห์ ทั้ง6หมู่บ้าน

ประชุมสภา อบต.ผาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่านTOR 5154

TOR 5091

TOR 5103

TOR 5108

TOR 5112

TOR 5124

TOR 5127

TOR 5139

TOR 5140

เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่3 บ้านผาตูบ2 ม.7 ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการเลือกตั้งเลขาสภาฯคนใหม่

 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Page 2 of 14