อบต.ผาสิงห์ ส่งนักกีฬา ศพด.ผาตูบและผาสิงห์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดน่าน เมือวันที่ 24 ก.พ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาน่าน

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ร่วมโครงการ "ต้นกล้าอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่า สู่นครน่าน" ณ บ้านห้วยส้มป่อย ต.ผาสิงห์ จ.น่าน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 4R ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าเก็บข้อมูล ทุกพื้นที่ในตำบลผาสิงห์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ตำบลผาสิงห์ ทั้ง 6 หมู่บ้าน  จำนวน 95 คน โรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ทั้ง 6 หมู่บ้าน  โดย งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชทดแทนฯ เมื่อวันที่ 17 มี.ค 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่  ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.ต.ผาสิงห์  ณ อบต.ผาสิงห์ จ.น่าน

โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รณรงค์ให้คนในชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการออกรถประชาสัมพันธ์ , เดินรณรงค์ตามหมู่บ้าน คว่ำกะโหลก กะลา ฯลฯ และแจกทรายเคลือบสารป้องกันยุงลาย (ทรายอะเบท)พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค 2560 

Page 14 of 14