ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ น.ส.เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายคงคณาพันธิ์ วงษา นักพัฒนาชุมชน จนท.อบต.ผาสิงห์ และงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่5 ร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเพื่อต่อยอดการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 13 /12/2560

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์ นิติกร อบต.ผาสิงห์ และงานประชาสัมพันธ์ อบต.ผาสิงห์ ออกตรวจสอบจุดห้ามทิ้งขยะข้างถนนสายป้อมยาม-ก๊อดกบ ระหว่างบ้านมงคลนิมิตและบ้านทุ่งเศรษฐี ปรากฎว่าได้รับความนิยมในการทิ้งตามเคย เมื่อวันที่ 13 /12/25

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์ นิติกร อบต.ผาสิงห์ และงานประชาสัมพันธ์ อบต.ผาสิงห์ ออกตรวจงานวางท่อระบายน้ำบ้านมงคลนิมิต หมู่ที่6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 13 /12/2560

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.จิตรานนท์  ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์ นิติกร อบต.ผาสิงห์ และงานประชาสัมพันธ์ อบต.ผาสิงห์ ออกตรวจ อาคาร(โรงแรมดอยถิ่นน่าน) บ้านมงคลนิมิต ตำบลผาสิงห์ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันที่ 13 /12/2560

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์ นิติกร อบต.ผาสิงห์และงานประชาสัมพันธ์ อบต.ผาสิงห์ ออกตรวจ อาคาร(ร้านปั๊มคาเฟสเตชั่น) บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลผาสิงห์ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันที่ 13 /12/2560

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ร่วมกับ น.สเบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์ นิติกร อบต.ผาสิงห์ ออกตรวจ อาคาร(อู่ซ่อมรถธนาพร)บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลผาสิงห์ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 /12/2560

 

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ รองปลัด นิติกร นวก.สาธารณสุข จนท.อบต.ผาสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมกับอำเภอหัวหน้าชุดชป.มวลชล มทบ.38 ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากผู้ได้รับผลกระทบ กรณีได้รับผลกระทบจากมูลวัว ของ บ.น่านฟ้าพืชผล บ้านผาตูบ หมู่7 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน เมื่อวันที่ 7 พ.ย 2560

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย 2560 นางสาวจิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ ผอ.กองช่าง และจนท.อบต.ผาสิงห์ ร่วมออกตรวจงาน วางท่อระบายน้ำ บ้านมงคลนิมิต ม.6 ต.ผาสิงห์ ให้เป็นไปตามแบบมาตราฐาน 

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมาย นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ ประสานปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผาสิงห์ หัวหน้าชุดชป.มวลชน มทบ.38 ร่วมกับ ผู้ประกอบการที่สนับสนุนเครื่องจักรกล เข้าปรับพื้นที่ ที่มีการลักลอบนำขยะมาทิ้ง บริเวณถนนเส้นตู้ยามบ้านมงคลนิมิต - ก๊อดกบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย 2560

Page 5 of 14