ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  ได้มอบหมาย นักวิชาการสาธารณสุข เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่บ้านผาสิงห์หมู่ 4 เนื่องจากได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์  และ รพ.น่านว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน1 ราย  และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดในวงกว้างในชุมชน  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 60

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัดอบต.ผาสิงห์ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ และประชาชนตำบลผาสิงห์ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางอำเภอได้กำหนดและ ได้ส่งมอบวันนี้ ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ณ วัดสวนตาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม ประธาน พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชชาลัยนวัตกรรมสุขภาพ  ตำบล ผาสิงห์  รุ่นที่ 2 หลักสูตร  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองน่าน  กศน.ตำบลผาสิงห์      รวมทั้งสิ้น 34 คน  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และ กศน. อำเภอเมืองน่าน  กศน. ตำบลผาสิงห์  มีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ครั้งนี้ขึ้น  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้นายวสุธร  จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ เป็นประธานคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาสิงห์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และมติของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ดังนั้น ตำบลผาสิงห์ ได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาสิงห์ขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านผาตูบ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 17.00 น. ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ผาสิงห์ โดยการบริหารของ ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ ได้รับแจ้ง จากศูนย์สั่งการกู้ชีพนครน่าน มีเหตุ ว.40 ( อุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อบรรทุกไม้ไผ่ เสียหลักพลิกคว่ำ ) ถนนฝายแก - ผาตูบ "พลังแผ่นดิน "ได้ออกตรวจสอบเบื้องต้นที่เกิดเหตุแล้ว พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ทีมกู้ชีพ อบต.ผาสิงห์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแนะนำให้เข้ารักษาโรงพยาบาลต่อไป 

    อบต.ผาสิงห์  โดยการบริการงานของ ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม จัดประชุมทบทวนการคัดเลือก คณะกรรมการสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและประชุมประจำปีสภาองค์การ และการขับเคลื่อนงานด้านที่ดินทำกินการตรวจจับ GPS รายแปลงย่อย การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจจับพิกัด GPS รายแปลงย่อย มีผู้ร่วมประชุมจากผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และตัวแทนหมู่บ้านละ 4 ท่าน รวมประมาน 20 ท่าน ณ อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

   ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม หมอบหมายให้นายวสุธร จักรน้อย รองนายกอบต.ผาสิงห์ นายพีระพล  ดอนอินผล หัวหน้าสำนักงานปลัด  นายฉัตรชัย ศุกระฤกษ์  นิติกร และ จนท.รพ.สต. ร่วมตรวจโรงแรมน่านตรึงใจ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม  นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้  นาย วสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์  ในฐานะตำแหน่งรองประธานโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ ฯตำบลผาสิงห์ โดยมี นายสุกันต์  นิรันดร์รัตน์ ประธานโครงการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนิน โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน บ้านผาสิงห์.ม.4 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม  นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้  นางสาวสุกัญญา สันป่าแก้ว ผอ.กองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมศูนย์เด็กเล็กต.ผาสิงห์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรู้จักการปฎิบัติตนในการเข้าวัดและการปฎิบัติศาสนาพิธีต่างๆ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้แก่เด็กต่อไป เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมาย นายวสุธร  จักรน้อย รองนายกฯ รองปลัดฯ นักพัฒนาชุมชน และจนท. อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ เกษตรกรในชุมชนตำบลผาสิงห์  เข้าศึกษาดูงาน การจัดการด้านตลาดชุมชน บ้านม่วงใหม่  ต. นาปัง  อ.เมืองน่าน  จ. น่าน

Page 7 of 14