องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 ขึ้น เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (วาระที่2 แปรญัตติ,วาระที่3 ลงมติ)  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

อบต.ผาสิงห์ นำโดย  ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมาย รองนายก ปลัด อบต.ผาสิงห์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เป็นประธานพิธี ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาตูบ  ประจำปี2560 ต.ผาสิงห์  อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ด้วยวันที่ 12  สิงหาคม 2560 เป็นวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ของคนไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาสิงห์ สังกัด อบต.ผาสิงห์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์

เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2560  ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ร่วมกับ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน นำทีมกู้ชีพ - กู้ภัย อบต.ผาสิงห์ เข้าช่วยเหลือตัดกิ่งไม้  เนื่องจากต้นไม้ล้มขวางทางสัญจรเข้าหมู่บ้านก็อดกบ หมู่6  ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการสัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัดน่าน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และพาตัดทำหมัน หมา แมว เมื่อวันที่ 2 ส.ค.256

คณะทำงานระดับอำเภอ  ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน  โดยตำบลผาสิงห์ ทำโครงการศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัด อบต.ผาสิงห์ นิติกร ผอ.ช่างจนท.อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ จนท.ตร. มทบ.38 กำนัน ต.ผาสิงห์ ผู้นำชุมชน ต.ผาสิงห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนสร้างที่อยู่อาศัยทับลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านมงคลนิมิต ซอยโยเร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดินมาระวังชี้แนวเขตที่ดินให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัดอบต.ผาสิงห์ นักพัฒนาชุมชน นำทีม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.ผาสิงห์ ช่วยกันเตรียมดิน และเพาะดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ณ อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

 

นายชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัดอบต.ผาสิงห์ มอบทรายอะเบท ให้ตัวแทนชุมชนบ้านผาตูบ และเป็นประธานเปิดงานโครงการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และดื่มสุรา และเป็นตัวแทนมอบป้ายรณรงค์ งานศพปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี การพนัน  ณ รพ.สต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2560

Page 8 of 14