เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัด อบต.ผาสิงห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัด อบต.ผาสิงห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562 )เพิ่มเติม ฉบับที่3 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ พร้อมนายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ และนางสาวจิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัดฯ ร่วมรับพระบรมสารีริกธาตุที่สนามบินน่าน โดย ท่านเจ้าคุณชญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พร้อมสามเณร 60รูป และอุบาสกอุบาสิกาแต่งชุดขาว จำนวน 200ท่าน เพื่อประดิษฐานในพระธาตุที่จะสร้าง ณ สำนักปฎิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร สาขาวัดมิ่งเมือง ต.ผาสิงห์ ท่านอาจารย์ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเ และคุณชัชวาลล์ คงอุดม ท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในการอัญเชิญครั้งนี้

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์มอบหมายให้นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯเป็นประธานอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีวิทยากรจากอำเภอเมืองน่าน พัฒนาชุมชนเมืองน่าน กศน.เมืองน่าน ช่วยสอนและให้คำแนะนำ มีประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่ เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปขยายผล ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ต่อในหมู่บ้านเพื่อนำรวบรวมส่งอำเภอให้ทันตามหมายกำหนดการ ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 2560

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอเมืองน่าน ครั้งที่ 5/2560 จัดกิจกรรมที่ ตำบลผาสิงห์ โดยท่านคุณวัฒน์ สุคันธกุล นายอำเภอเมืองน่าน ประธานเปิดโครงการและมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิเช่น  สารพัดช่างน่านให้บริการตัดผมฟรี วิทยาลัยเทคนิคน่าน บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กศน.อำเภอเมืองน่าน สอนทำดอกไม้จันทน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน สำนักงานปศุสัตว์ หน่วยสัสดี อำเภอเมืองน่าน หน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ธกส.น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน มาให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่14 มิ.ย.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

เครือข่ายคนน่านจัดการตนเองและสนง.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดน่านและติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์

     องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ได้จัดสัมนา หัวข้อเรื่องทิศทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตขึ้น โดยมีดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย(อบต.) เป็นประธานในการจัดสัมมนาในครังนี้ โดยมีนายก อปท ในจังหวัดน่านเข้าร่วม สัมนาและแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขต อบต.ผาสิงห์ พร้อมกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้คนชราและผู้พิการดังกล่าว สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์ ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่26 พ.ค.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมห้วยมะหลอดและห้วยตาดงู บ้านห้วยส้มป่อย ต.ผาสิงห์ โครงการปลูกป่ารับฝน ปลูกคนรักษ์ป่า ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน เมือวันที่ 24 พ.ค.2560

Page 10 of 14