ใบสั่งจ้าง ที่ ๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๑๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๒๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๓๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๔๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๕๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๖๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๗๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๐/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๘/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๘๙/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๑/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๒/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๓/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๔/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๕/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๖/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๗/๒๕๖๑

ใบสั่งจ้าง ที่ ๙๘/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๒/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๓/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๔/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๕/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๖/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๗/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๘/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง ที่ ๙/๒๕๖๑

 

๑.ค่าเช่าเครื่องถ่าย

๒.จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓.จ้างซ่อมแซมรถยนต์

๔.จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๕. จ้างทำพวงมาลา

๖.จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๗.จ้างประกอบอาหารว่าง

๘. จ้างซ่อมรถยนต์

๙.จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๑๐.จ้างทำป้ายไวนิล

๑๑.จ้างติดตั้งไฟ อบต.

๑๒.จ้างซ่อมรถยนต์

๑๓.จ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

๑๔. จ้างซ่อมรถยนต์

๑๕. จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

๑๖. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๑๗. จ้างเหมาทำสนามกีฬา

๑๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ

๑๙. จ้างเหมาซ่อมไฟสามเหลี่ยม

๒๐. จ้างเหมาซ่อมรถ

๒๑. จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๒๒. จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๒๓. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๔. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๕. จ้างเหมาทำผ้าแพร

๒๖. จ้างเหมาประกอบภัตตาหาร

๒๗. จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง

๒๘. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๒๙. จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬา

๓๐.จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงงานกีฬา

๓๑. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓๒. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

๓๓. จ้างซ่อมเตียงรถเข็นผู้ป่วย

๓๔. จ้างทำป้ายไวนิล

๓๕. จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

๓๖. จ้างทำป้ายไวนิล

๓๗. จ้างเหมาประกอบอาหาร

๓๘. จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟวับวาบ

๓๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๔๐. จ้างซ่อมแซมรถยนต์

๔๑. จ้างทำวุฒิบัตร

๔๒. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๔๓. จ้างทำกรงตาข่ายรวบรวมขยะ

๔๔. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๔๕. จ้างทำป้ายไวนิล

๔๖. จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด

๔๗. จ้างซ่อมรถยนต์

๔๘. จ้างซ่อมเครื่องสแกนนิ้ว

๔๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๕๐. จ้างซ่อมรถยนต์

๕๑. จ้างติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

๕๒. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๕๓. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๕๔. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๕๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ

๕๖. จ้างทำป้ายไวนิล

๕๗. เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต

๕๘. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๕๙. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๖๐. จ้างทำสื่อวารสาร

๖๑. จ้างซ่อมเต้นท์ผ้าใบ

๖๒. จ้างซ่อมรถยนต์

๖๓. จ้างทำป้ายไวนิล

๖๔. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๖๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๖๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๖๗. จ้างทำป้ายไวนิล

๖๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๖๙. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

๗๐. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

๗๑. จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

๗๒. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๗๓. จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ

๗๔. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๗๕. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๗๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๗๗. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๗๘. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๗๙. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๘๐. จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

๘๑. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

๘๒. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า

๘๓. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๘๔. จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

๘๕. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๘๖. จ้างซ่อมรถยนต์

๘๗. จ้างทำป้ายไวนิล

๘๘. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ

๘๙. จ้างทำป้ายไวนิล

๙๐. จ้างซ่อมรถยนต์

๙๑. จ้างซ่อมรถยนต์

๙๒. จ้างซ่อมรถยนต์

1.ใบสั่งซื้อ 1-2561  1. บันทึกข้อตกลงซื้อ 1-2561  1.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1-2561

2.ใบสั่งชื่อ 2-2561  2. บันทึกข้อตกลงซื้อ 2-2561   2.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2-2561

3.ใบสั่งชื่อ 3-2561  3. บันทึกข้อตกลงซื้อ 3-2561   3.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3-2561

4.ใบสั่งชื่อ 4-2561  4. บันทึกข้อตกลงซื้อ 4-2561   4.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4-2561

5.ใบสั่งชื่อ 5-2561  5. บันทึกข้อตกลงซื้อ 5-2561   5.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5-2561

6.ใบสั่งชื่อ 6-2561  6. บันทึกข้อตกลงซื้อ 6-2561   6.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6-2561

7.ใบสั่งชื่อ 7-2561  7. บันทึกข้อตกลงซื้อ 7-2561   7.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7-2561

8.ใบสั่งชื่อ 8-2561  21.ใบสั่งซื้อ 21-2561             8.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8-2561

9.ใบสั่งชื่อ 9-2561   22.ใบสั่งซื้อ 22-2561            9.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9-2561

10.ใบสั่งซื้อ 10-2561 23.ใบสั่งซื้อ 23-2561         10.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10-2561

11.ใบสั่งซื้อ 11-2561  24.ใบสั่งซื้อ 24-2561        11.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11-2561

12.ใบสั่งซื้อ 12-2561 25.ใบสั่งซื้อ 25-2561         12.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12-2561

13.ใบสั่งซื้อ 13-2561  26.ใบสั่งซื้อ 26-2561        13.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13-2561

14.ใบสั่งซื้อ 14-2561  27.ใบสั่งซื้อ 27-2561        14.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14-2561

15.ใบสั่งซื้อ 15-2561  28.ใบสั่งซื้อ 28-2561        15.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15-2561

16.ใบสั่งซื้อ 16-2561  29.ใบสั่งซื้อ 29-2561        16.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16-2561

17.ใบสั่งซื้อ 17-2561  30.ใบสั่งซื้อ 30-2561        17.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17-2561

18.ใบสั่งซื้อ 18-2561  31.ใบสั่งซื้อ 31-2561        18.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18-2561

19.ใบสั่งซื้อ 19-2561  32.ใบสั่งซื้อ 32-2561        19.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19-2561

20.ใบสั่งซื้อ 20-2561  33.ใบสั่งซื้อ 33-2561        20.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20-2561

34.ใบสั่งซื้อ 34-2561  35.ใบสั่งซื้อ 35-2561        21.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21-2561

36.ใบสั่งซื้อ 36-2561  37.ใบสั่งซื้อ 37-2561        22.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22-2561

38.ใบสั่งซื้อ 38-2561  39.ใบสั่งซื้อ 39-2561

40.ใบสั่งซื้อ 40-2561  41.ใบสั่งซื้อ 41-2561

42.ใบสั่งซื้อ 42-2561  43.ใบสั่งซื้อ 43-2561

44.ใบสั่งซื้อ 44-2561  45.ใบสั่งซื้อ 45-2561

46.ใบสั่งซื้อ 46-2561  47.ใบสั่งซื้อ 47-2561

48.ใบสั่งซื้อ 48-2561  49.ใบสั่งซื้อ 49-2561

50.ใบสั่งซื้อ 50-2561  51.ใบสั่งซื้อ 51-2561

52.ใบสั่งซื้อ 52-2561  53.ใบสั่งซื้อ 53-2561

54.ใบสั่งซื้อ 54-2561  55.ใบสั่งซื้อ 55-2561

56.ใบสั่งซื้อ 56-2561  57.ใบสั่งซื้อ 57-2561

58.ใบสั่งซื้อ 58-2561  59.ใบสั่งซื้อ 59-2561

60.ใบสั่งซื้อ 60-2561  61.ใบสั่งซื้อ 61-2561

63.ใบสั่งซื้อ 63-2561  64.ใบสั่งซื้อ 64-2561

65.ใบสั่งซื้อ 65-2561  66.ใบสั่งซื้อ 66-2561

67.ใบสั่งซื้อ 67-2561  68.ใบสั่งซื้อ 68-2561

69.ใบสั่งซื้อ 69-2561  70.ใบสั่งซื้อ 70-2561

71.ใบสั่งซื้อ 71-2561  72.ใบสั่งซื้อ 72-2561

73.ใบสั่งซื้อ 73-2561  74.ใบสั่งซื้อ 74-2561

75.ใบสั่งซื้อ 75-2561  76.ใบสั่งซื้อ 76-2561

77.ใบสั่งซื้อ 77-2561  78.ใบสั่งซื้อ 78-2561

79.ใบสั่งซื้อ 79-2561  80.ใบสั่งซื้อ 80-2561

81.ใบสั่งซื้อ 81-2561  82.ใบสั่งซื้อ 82-2561

83.ใบสั่งซื้อ 83-2561  84.ใบสั่งซื้อ 84-2561

85.ใบสั่งซื้อ 85-2561  86.ใบสั่งซื้อ 86-2561

87.ใบสั่งซื้อ 87-2561  88.ใบสั่งซื้อ 88-2561

88.ใบสั่งซื้อ 89-2561  88.ใบสั่งซื้อ 93-2561

Page 1 of 41