เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่3 บ้านผาตูบ2 ม.7 ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการเลือกตั้งเลขาสภาฯคนใหม่

 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นำคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ร่วมพิธีสูมาการวะ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาลนายอำเภอเมืองน่าน และ นายชัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เมื่อวันที่19 เมษายน 2561

Page 1 of 36