ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "ประสิทธิผลการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเชีย" ,มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานอกระบบของการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยและมาเลเชียเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสมาชิกประชาคมอาเชียนให้สามารถหลุดกรอบกับดักประเทศทีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตและเป็นตัวแบบของประเทศสมาชิกอื่นต่อไป จึงมีความประสงค์ เข้าสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2561 ณ อบต.ผาสิงห์

PR00001

PR000010

PR000011

PR000012

PR000013

PR00003

PR00004

PR00005

PR00006

PR00008

PR00009

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านผาตูบ  หมู่ที่  7  ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ  2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน,คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลในส่วนของอำเภอเมืองน่าน ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

TOR 8210

Page 1 of 35